تخريب و احداث پل سنگي بر روي رودخانه واقع در محله زارعيان

تخريب و احداث پل سنگي بر روي رودخانه واقع در محله زارعيان {ارغوان دره}

زیر سازی پیاده رو محله حصارسرخ

#انعکاس

زیرسازی پیاده رو محله حصارسرخ و آماده سازی برای تایل فرش

در راستای سیاست زیباسازی شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان ، شهرداری شاندیز اقدام به پیاده روسازی و سنگفرش اين محله نموده.

#عمران_آباداني_شهر
#توسعه
#حمايت
#روابط_عمومي
#شهرداري_و_شوراي_اسلامي_شهر_شانديز

ارتباط مستقيم و بر خط مردم با مسؤلين در سامانه ارتباط مردم با دولت سامد

ارتباط مستقيم و بر خط مردم با مسؤلين در سامانه ارتباط مردم با دولت {سامد} با حضور :

اجرای عملیات زیرسازی و اماده سازی پیاده روی خیابان صدررضوی

اجرای عملیات زیر سازی و آماده سازی پیاده رو خیابان صدر رضوی ۶/۱ جهت اجرای تایل فرش

#عمران_آباداني_شهر
#پشتکار #تلاش
#روابط_عمومي
#شهرداري_و_شوراي_اسلامي_شهر_شانديز