مصوبه شوراي اسلامي شهر در خصوص عوارض گهربار پيشه

مصوبه شوراي اسلامي شهر در خصوص عوارض گهربار پيشه از ابتداي سال 1399

فراخوان طراحی المان های نوروزی و نورپردازی شهری

شهرداری شاندیز در نظر دارد طراحی المان های ویژه نوروز در استقبال از بهار 99 را انجام دهد بدینوسیله از کلیه هنرمندان متخصص دعوت بعمل می آید پیشنهادات خود را با مشخصات ذیل ارسال نمايند:

مصوبه شوراي اسلامي شهر در خصوص محاسبه عوارضات و بهاي خدمات

مصوبه شوراي اسلامي شهر در خصوص محاسبه عوارضات و بهاي خدمات از ابتداي سال 1399

دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر شاندیز با سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی

مهندس نکاحی شهردار شاندیز به همراه ذبیح الله عباس زاده رئیس شورای اسلامی شهر میهمان امیرحمزه ذاکر سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی بودند .