با تصویب مدیریت بحران شهرداری شاندیز دو دستگاه تیغ برف روب به ارزش 1800 میلیون ریال خریداری شد

با تصویب مدیریت بحران شهرداری شاندیز دو دستگاه تیغ برف روب به ارزش 1800 میلیون ریال خریداری شد.

گوشه ای از اقدامات واحد فضای سبز شهرداری شاندیز به روایت تصویر در یوم جاری

گوشه ای از اقدامات واحد فضای سبز شهرداری شاندیز به روایت تصویر در یوم جاری

بـرای اولـیـن بـار در تـاریـخ شــهر شـانـدیز پــارک تـرافـیـک احـداث می شـود 

بـرای اولـیـن بـار در تـاریـخ شــهر شـانـدیز پــارک تـرافـیـک احـداث می شـود.