همزمان با عيد بزرگ شيعيان: عيد غديرخم از نماد نام پارک علي (ع)در ميدان امام علي رونمايي شد.

همزمان با عيد بزرگ شيعيان: عيد غديرخم از نماد نام پارک علي (ع)در ميدان امام علي رونمايي شد.

در جلسه مشترک شهردار شاندیز و مدیر کل دفتر فنی استانداری

در جلسه مشترک شهردار شاندیز و مدیر کل دفتر فنی استانداری

در جلسه مشترک شهردار شاندیز و مدیر کل دفتر فنی استانداری

در جلسه مشترک شهردار شاندیز و مدیر کل دفتر فنی استانداری

جلسه شورای اداری شهرداری شاندیز

 جلسه شورای اداری شهرداری شاندیز

 در این جلسه موضوعات مربوط به دوایر شهرداری شاندیز  مورد بحث و تبادل قرار گرفت .