جلسه ارائه كانسپت(طرح)اوليه مطالعلت پل طبيعت پرديس شانديز

جلسه ارائه كانسپت(طرح)اوليه مطالعلت پل طبيعت پرديس شانديز

مجمموعه رويداد هاي هميار ايده وبينـار رايگان انتقال تجربيات در كسب و كار ديجيتال (رويداد يكم)

مجمموعه رويداد هاي هميار ايده وبينـار رايگان انتقال تجربيات در كسب و كار ديجيتال (رويداد يكم) به تاريخ پنجشنبه 22 آبان ماه 1399 ساعت 18

مراسم تقديراز بخش شهرسازي شهرداري شانديز به مناسبت روز جهاني شهرسازي

مراسم تقدير از بخش شهرسازي شهرداري شانديز به مناسبت روز جهاني شهرسازي

باز سازي و ترميم ديواره ساحلي پارك جنگلي پرديس طبيعت شانديز

باز سازي و ترميم ديواره ساحلي پارك جنگلي پرديس طبيعت شانديز