اقدامات زيبا سازي شهري حوزه فضاي سبز شهرداري شانديز اقدام به تعويض گل ها و گل آرايي ميدان الغدير

اقدامات زيبا سازي شهري حوزه فضاي سبز شهرداري شانديز اقدام به تعويض گل ها و گل آرايي ميدان الغدير

 

برگزاري جلسه تفسير قرآن كريم شهرستان طرقبه شانديز

برگزاري جلسه تفسير قرإن كريم شهرستان طرقبه شانديز

اطلاعيه مهم و فوري قابل توجه كليه ناوگان هاي سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري شانديز

اطلاعيه مهم و فوري قابل توجه كليه ناوگان هاي سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري شانديز

يك روز با شهروندان

#يك روز با شهروندان