ملاقات عمومي مهندس نكاحي شهردار شانديز با مراجعين

ملاقات عمومي مهندس نكاحي شهردار شانديز با مراجعين

آغاز عملیات پارک شهروند 4

آغاز عملیات اجرایی پارک شهروند ۴
واقع  محله خادر_خادر ۴/۱
توسط واحد فني و عمران شهرداري و فضاي سبز شهرداري

#عمران_اباداني
#فضاي_سبز
#پارک
#تفريح
#روابط_عمومي
#شهرداري_شوراي_اسلامي_شهر_شانديز

گل آرايي و زيبا سازي ميدان وليعصر {عج}

گل آرايي و زيبا سازي ميدان وليعصر {عج}

اجرای لکه گیری آسفالت

اجرای لکه گیری آسفالت امام رضا ۱۸
توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز

#عمران_آباداني
#تلاش
#شهرداري
#روابط_عمومي
#شهرداري_شوراي_اسلامي_شهر_شانديز