طرقبه شانديز پيشتـاز در تحقق مثلث توسعه اقتصادي و فرهنگي

مهندس حسيني فرماندار طرقبه شانديز با بيان اين مهم گفت: طرح نقشه راه مثلث توسعه اقتصادي و فرهنگي استان از سوي استاندار خراسان رضوي و تقويت اين مهم با نگاه دولت در راستاي تحقق شعار سال مبني بر رونق توليد موجب شد شهرستان طرقبه شانديز که در توسعه فرهنگي و اقتصادي صاحب سبک و داراي مقام و جايگاه هاي مهم استاني بود در اين حوزه نيز به صورت معني داري از ديگر شهرستانها پيشي گيرد.

سامانه ردياب خـودرو در شهرداري شانديز به بهره برداري رسيد

Automatic Vehicle Location System که به اختصار AVLS ناميده ميشود، سامانه‌اي است که موقعيت وسايل نقليه‌اي را که داراي ردياب براي ارتباط با مرکز هستند، تعيين مي‌کند. معمولاً موقعيت با استفاده از سامانه

ونداليسـم (تخريب امـوال عمومي)

پسران بيش از دختران ميل به رفتار تخريب گرايانه دارند، هر چه تحصيلات بالاتر باشد رفتار تخريب گرايانه کمتر مي شود، هرچه پايگاه اجتماعي اقتصادي افراد بالاتر باشد ميزان رفتار تخريب گرايانه کمتر است و اينکه هر چه احساس تعلق فرد نسبت به خانواده، مدرسه و جامعه بيشتر باشد رفتار تخريب گرايانه کاهش مي يابد. فعاليت هايي چون اشتغال، کار در کنار تحصيل به ميزان قابل توجهي از خرابکاري مي كاهد.

آمـوزش شهرونـدي ( آنچـه شهـروندان بايـد بداننـد )

1- آيا مي دانيد : طبق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدان ها و پارکها و باغهاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و