جلسه مشترك مديريت شهرداري با مهندس پژمان معاون وزارت راه و شهرسازي

در اين جلسه مهندس پژمان معاون وزارت راه و شهرسازي کشور با حمايت از پروژه هاي گردشگري در شانديز اظهار کرد :  بايد تلاش نمائيد با برخورداري از توان بخش خصوصي ، منطقه نمونه بين المللي گردشگري شانديز را احياء و اجرا نماييد .

من شهروند شهـر خاطره هايـم....

اسم شهر که مي آيد شهروندان بخاطر مي آيند ، شهرونداني که دل در گرو زادگاهشان دارند.

شهرم امروز ترکيبي شده همگون و گاه ناهمگون از مهاجران زيادي از سراسر استان و بلکه کشور اما با کمال احترام

رشد و بالندگي شهر شانديز در گرو توسعه شهري فضاي سبز

توسعه پايدار شهري نيازمند اراده، همت، همدلي  و همراهي تمامي ارکان جامعه است و در اين رهگذر نقش بي بديل مردم به عنوان قلب تپنده ايفاي نقش دارد، عقب ماندگي هاي ناشي از اهمال تعلل در انجام تکاليف محوله و

فراخوان بزرگداشت مفاخر شاندیز

شهرداری شاندیز برگزار مینماید :