آبرساني به مسکن مهر شانديز

آبرساني به مسکن مهر شانديز

بهره برداري از پروژه خط انتقال 250 Upvc
بطول 1650 متر با اعتبار 15/000/000/000ريال
هدف پروژه:تامين بخشي از آب شرب مسکن مهر شانديز و برطرف کردن مشکلات ساکنين آن محله.

همزمان با هفته دولت پروژه آبرساني به مسکن مهر شانديز با حضور دکتر امامي نماينده مجلس شوراي اسلامي و مهندس پاکروان رئيس سازمان آب و فاضلاب شهرستان طرقبه شانديز و مسئولان شهرستان نيز بهره برداري شد.


چاپ   ایمیل

Related Articles