آرامستان هاي سطح شهر شانديز سم پاشي شد

محسن چراني مدير خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري شانديز اظهار داشت: با توجه به گرم شدن هوا و ضرورت جلوگيري از آفت درختان و حفظ شادابي فضاي سبز شهرداري شانديز اقدام به سم پاشي نمود.


چاپ   ایمیل

Related Articles