آماده سازی و زیر سازی آسفالت مسکن مهر

آماده سازی و زیر سازی آسفالت مسکن مهر

به همت واحد عمران شهرداری شاندیز کانال های حفر شده در مسکن مهر که جهت تعمیر سیستم آبرسانی ایجاد شده بود، زیر سازی و آسفالت گردید.


چاپ   ایمیل

Related Articles