آمـوزش شهرونـدي ( آنچـه شهـروندان بايـد بداننـد )

1- آيا مي دانيد : طبق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدان ها و پارکها و باغهاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و

شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسيله مأمورين خود رأساً اقدام کند.

2- آيا مي دانيد : طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداري يکي از وظايف شهرداري ها اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومي و کوچه ها و اماکن عمومي و ... مي باشد.

3- آيا مي دانيد : طبق تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداري در موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره، شهرداري پس از کسب نظر مأمور فني خود و پس از ابلاغ مهلت دار متناسب و در صورت عمل نکردن به آن، مي تواند رأساً با مراقبت مأمورين خود نسبت به رفع خطر اقدام نمايد و هزينه آن از طرف دريافت نمايد.

4- آيا مي دانيد : طبق ماده 77 قانون شهرداري رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور و دادگستري و شوراي شهر ارجاع مي شود و تصميم کميسيون مزبور در اين رابطه قطعي است.

5- آيا مي دانيد : بدهي هايي که طبق تصميم کميسيون ماده 77 قانون شهرداري تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد.

6- آيا مي دانيد : طبق تبصره 2 ماده 4 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 هر گاه مالک يا مالکين کارشناس خود را حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ اعلام  دستگاه اجرايي  که به يکي از صور ابلاغ کتبي، انتشار در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم مي رسد تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکميل تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالکيت، اختلاف در مالکيت، فوت مالک و موانعي از اين قبيل امکان انتخاب کارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه  دستگاه اجرايي  به دادگاه نسبت به تعيين کارشناس اقدام مي نمايد.

7- آيا مي دانيد : در مواردي که تصميم کميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها مبني بر قلع بنا باشد شهرداري تصميم مذکور را به مالک ابلاغ مي کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام کرده و هزينه آن را طبق مقررات از مالک اخذ مي نمايد.

8- آيا مي دانيد : طبق ماده 110 قانون شهرداري، شهرداري مي تواند نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر که در خيابان يا کوچه يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاکي و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد، با تصويب انجمن شهر به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار يا مرمت آن اقدام کند، اگر مالک امتناع يا مسامحه کرد شهرداري مي تواند هرگونه اقدامي را که لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالک دريافت نمايد.


چاپ   ایمیل

Related Articles