اجراي عمليات آسفالت در خیابان امام رضا (ع) 22

اجراي عمليات آسفالت ريزي در خیابان امام رضا(ع) 22 در دستور کار مديريت شهري قرار گرفت.

شيخ زاده مدير واحد عمران شهرداري شانديز گفت : طي بازديدي که توسط اعضاي ستاد تسهيل از اين منطقه صورت گرفت مقرر شد آسفالت این خیابان در دستور کار قرار گیرد .


چاپ   ایمیل

Related Articles