اجرای روکش آسفالت میدان کارگر

#انعکاس
اجرای روکش آسفالت میدان کارگر
#شهرداري_در_خدمت_مردم
#تحول_در_خدمت_صادقانه
#روابط_عمومي
#شهرداري_و_شوراي_اسلامي_شهر_شانديز


چاپ   ایمیل

Related Articles