اجرای عمليات زیرسازی و پیاده روسازی بخشی از خیابان مطهری

در راستای سیاست زیباسازی شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان ، شهرداری شاندیز اقدام به اجراي عمليات زیرسازی و پیاده روسازی و سنگفرش بخش دیگر از خیابان مطهري می نماید.

@shahryarane_shandiz

 


چاپ   ایمیل

Related Articles