اجرای 200 تن عملیات آسفالت در محله حصار سرخ

اجرای عملیات آسفالت و زیرسازی در محله حصارسرخ در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت

شیخ زاده مدیر واحد عمران شهرداری شاندیز گفت: طی بازدید توسط اعضای ستاد تسهیل محله حصارسرخ ازاین منطقه صورت گرفت مقررگردید عملیات آسفالت برای نقاط مصوب توسط این واحد انجام شد.


چاپ   ایمیل

Related Articles