احداث پایگاه سلامت در مسکن مهر شاندیز

با توجه به پیگیری های به عمل آمده و در جهت تأمین سرانه های مورد نیاز شهرک مهر شاندیز زمینی به مساحت 1030 متر مربع جهت ایجاد پایگاه سلامت در مسکن مهر اختصاص یافت .

بقایی عضو شورای اسلامی شهر در این زمینه به خبر نگار ما گفت: با توجه به درخواست مکرر شهروندان و پیگیری شورای اسلامی شهر، شهرداری و حمایت و همراهی بخشداری و فرماندار، این امر با موافقت راه و شهرسازی استان محقق گشت.

وی در پایان ازحسن همکاری و پیگیری مهندس حسینی فرماندار شهرستان تقدیر نمود و به نمایندگی از شهروندان شاندیز زحمات ایشان و رئیس محترم راه و شهرسازی شهرستان جناب آقـای مهنـدس ناصـری را ارج نهاد.


چاپ   ایمیل

Related Articles