(ادامه روند زیر سازی و پیاده روسازی در خیابان امام خمینی (ره

ادامه روند زیر سازی و پیاده روسازی در خیابان امام خمینی (ره)

در راستای سیاست زیبا سازی شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان،شهرداری شاندیز اقدام به پیاده رو سازی و سنگفرش بخش دیگر از خیابان خمینی (ره) می نمایند.


چاپ   ایمیل

Related Articles