ارتباط مستقيم و بر خط مردم با مسؤلين در سامانه ارتباط مردم با دولت سامد

ارتباط مستقيم و بر خط مردم با مسؤلين در سامانه ارتباط مردم با دولت {سامد} با حضور :

فرماندار محترم شهرستان جناب آقاي مهندس حسيني

شهردار شانديز جناب آقاي مهندس نكاحي

سرپرست شهرداري طرقبه جناب آقاي مهندس باقري

از طرق شماره 111

زمان : دوشنبه 31 شهريور

ساعت : 13 الي 14

 


چاپ   ایمیل

Related Articles