ارسال لوایح دوگانه پیشنهادی اعمال تخفیفات عوارضات شهرداری شاندیز

#چشم انداز شهر
شانديز شهر برتر ايران از نظر کيفيت زندگي

ارسال لوایح دوگانه پیشنهادی اعمال تخفیفات عوارضات شهرداری شاندیز

در اجراي ماده 59 رفع موانع توليد رقابت پذير و همچنين ماده 32 آيين نامه ماي شهرداري ها و مواد74,55قانون شهرداري لوايح دوگانه پيشنهادي اعمال تخفيف عوارضات شهرداري در سر فصل هاي زير تدوين وجهت تصويب تقديم شوراي محترم اسلامي شهر گرديد:
1-تکريم ارباب رجوع و تسريع وتسهيل امورمربوط به صدور پروانه هاي ساختماني
2-تشويق و ترغيب شهروندان به مشارکت در توسعه وعمران شهري وباز سازي بافت هاي فرسوده
3-حمايت از توسعه فعاليت هاي اشتغال زا
4-حمايت از ايجاد و توسعه طرح هاي گردشگري


درصورت تصويب اين لوايح در شوراي محترم موارد بخشودگي عوارض شهرداري به شرح ذيل مي باشد،
در راستاي حمايت و تشويق مالکين اراضي در هم تنيده شده بلافصل بافت قديم واقع در طرح هاي هادي(شهر و روستاهاي الحاقي)با ارائه تسهيلات ذيل به مالکين محلات مذکور به شرح وشرايط ذيل اقدام گرديد.
به املاک و ابنيه اي که سابقه دريافت پروانه ساختماني در محدوده قانوني روستاهاي سابق از دهياري و ساير مراجع ذيصلاح را داشته ويا قبل از تشکيل شوراهاي اسلامي روستايي داراي سابقه ساخت باشند يا زمين با کاربري مسکوني در طرح هادي روستا بوده(استعلام از بنياد مسکن شهرستان) به شرط آنکه قدمت بنا به گواهي و تصديق کارشناس رسمي دادگستري قبل از تاريخ تصويب قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري هاي(ورود به محدوده)برسد و همچنين براي املاک واقع در بافت فرسوده مصوب شهرشانديز،تبصره 4قانون تعيين وضعيت املاک (ورود به محدوده)تعلق نخواهد گرفت.
شايان ذکر است بند فوق مشمول کاربري هاي مسکوني با حداکثر عرصه350متر مربع معابر کمتر از 20متر مي باشد.

در صورت پرداخت کليه عوارضات ساختماني مربوط (عوارض بنا ساختماني،خلاف ضابطه و مازاد تراکم طبق مصوبات شوراي شهر)در زمان صدور پروانه يا عدم خلاف يا پايانکار بصورت يکجا و نقدي،مشمول25%بخشودگي و جايزه خوش حسابي مي گردد.
تفکيک اراضي و جرائم ماده صد و حقوقات عرصه که در اجراي ماده 101قانون شهرداري ها و تبصره 4قانون تعيين وضعيت املاک(ورودبه محدوده)بر آورد مي گردد، مشمول اين بند نمي باشد.

در صورت پرداخت کليه عوارضات ساختماني مربوط (عوارض بناساختماني، خلاف ضابطه و مازاد تراکم طبق مصوبات شوراي شهر) در زمان صدور پروانه يا عدم خلافي پايانکار بصورت يکجا و نقدي ،مشمول20%بخشودگي و جايزه خوش حسابي مي گردد.تفکيک اراضي و جرائم ماده صد و حقوقات عرصه که در اجراي ماده 101قانون شهرداري ها و تبصره4قانون تعيين وضعيت املاک (ورود به محدوده) بر آورد مي گردد،مشمول اين بند نمي باشد.

کليه ساختمانهايي که در اثر حوادث غير متفرقه (سيل، آتش سوزي، زلزله، طوفان و ...)نيازمند نوسازي و باز سازي مي باشد پس از ارائه تائيديه از سوي مراجع ذيصلاح از معافيت پرداخت عوارض اعياني صدور پروانه هاي ساختماني معادل متراژ اوليه بنا و کاربري مجاز ملک که قبل از حادثه مورد بهره برداري قرار ميگرفت، برخوردار خواهد بود.

شهرداري مجاز است تا سقف معاملات عمده با درخواست موديان مبني بر تاديه حقوق و عوارضات شهرداري به صورت غير نقدي مطابق با ارزيابي کارشناس رسمي اقدام نماييد.

شهرداری مجاز است در جهت تامین سرانه های خدماتی و بازگشایی معابر در منطقه توسعه شهر و تامین منافع عمومی و با هدف توسعه فعالیت های اقتصادی و گردشگری و تشویق و ترغیب شهروندان به مشارکت در توسعه و عمران شهری برای متقاضیان پروانه ،عدم خلاف ،پایانکار دارای شرایط لازم با محاسبه درصدی از سرانه های خدماتی و معابر که تامین شده به مدت شش ماه اقدام نماید .


امید است شورای محترم اسلامی شهر با تصویب لوایح مذکور زمینه تسهیل بیشتر امر ارباب رجوع و خدمت به شهروندان عزیز را فراهم نمایند .


#روابط عمومي
شهرداري و شوراي اسلامي شهر شانديز

تلگرام :  @shahryarane_shandiz


چاپ   ایمیل

Related Articles