اطلاعيه

شهرداريشانديز در نظر دارد تا جهت تكميل خودروهاي بخش خصوصي (در اختيار) نسبت به كارگيري دو دستگاه خودروي سواري (سمند و پژو405)اقدام نمايد.

لذامتقاضان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند از تاريخ19/6/99 به مدت 4روز با پايانه اتوبوسراني واقع در خيابان بزرگمهر جنب پمپ گاز مراجعه نمايند.


چاپ   ایمیل

Related Articles