اطلاعیه مهم و فوری

قابل توجه مالکان محترم وانت بار ساماندهي شده در سامانه

utcm.ir
پيرو #اطلاعیه اتحاديه سازمان حمل و نقل همگاني کشور: آن دسته از مالکان خودرو وانت بار که شماره شباي بانکي رفاه،ملي ياکشاورزي خود را در سامانه درج نمودن جهت دريافت مبلغ سوخت افزايش نسبت به تغيير شماره شباي بانکي به بانک هاي ديگر اقدام نماييد.
در غير اين صورت مبالغ #سوخت آنها واريز نخواهد شد.


چاپ   ایمیل

Related Articles