دریافت سهمیه سوخت وانت بارهای شهری

مالکان وانت بار، برای دریافت سهمیه سوخت بنزین می بایست از طریق سامانه الکترونیکی مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری و حومه ای به  نشانیutcms.ir ثبت نام و سپس فرایند مربوطه را انجام دهند.


چاپ   ایمیل

Related Articles