اهم مصوبات و فعاليت هاي شوراي اسلامي شهرستان

برگزاري جلسات مشترک با شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سطح شهرستان

 نظارت بر عملکرد شوراهاي اسلامي شهرهاي طرقبه و شانديز و بررسي مصوبات شوراها

 

نظارت بر عملکرد شوراهاي اسلامي بخش طرقبه و شانديز و بررسي مصوبات شوراها

 برگزاري جلسات مشترک با روساي ادارات شهرستان و بررسي مسائل و مشکلات جهت پيگيري

 برگزاري جلسات هم انديشي با اعضاي شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص بررسي موضوعات في مابين و تشکيل کارگروه مشترک

 پيگيري تهيه طرح هادي براي روستاهاي فاقد طرح در بخش شانديز به درخواست شوراي اسلامي بخش

 بررسي لوايح ارسالي از فرمانداري شهرستان طرقبه شانديز

 برگزاري جلسات جهت پيگيري موضوع حريم و محدوده شهرستان طرقبه شانديز و تشکيل کارگروه فني، تخصصي با مشارکت  فرمانداري شهرستان و شوراي جوانان و همچنين کارگروه تخصصي وکلا جهت پيگيري هاي حقوقي

 برگزاري جلسات با استاندار خراسان رضوي جهت پيگيري موضوعات شهرستان طرقبه شانديز

 بازديد دوره اي از ادارات شهرستان جهت خداقوت و انعکاس مسائل و مشکلات به روساي ادارات


چاپ   ایمیل

Related Articles