بازگشايي محور ورودي مسکن مهر و تعریض معابر شانديز

شهرداري شانديز در راستاي توسعه معابر و تملک اراضي در مسير تعريض اقدام به تملک بازگشايي محور ورودي مسکن مهر شانديز نمود.
اين اقدام در جهت تحقق خواسته هاي ساکنين محترم مسکن مهر و سهولت تردد و کاهش تصادفات در خيابان منتهي به مسکن مهر صورت گرفت.
گفتني است تملک صورت گرفته به متراژ2665 متر مربع و به ارزش 503/300/000/000 ريال با تأکيد شهردار محترم انجام شد.

 

    قبل     بعد


چاپ   ایمیل

Related Articles