برگزاري جلسه تعیین تکليف پروژه سرخانديز

برگزاري جلسه تعیین تکليف پروژه سرخانديز

با حضور شهردار شانديز و اقاي امامي نماينده محترم شهرستان طرقبه شانديز و فرماندار،بخشدار،دهيار ابرده و اعضاي شوراي اسلامي شهرشانديز نيز برگزار گرديد.

در اين جلسه پيرامون مباحث مشترک بحث و تبادل نظر شد و طرفين بر تعامل و همکاري بيشتر تاکيد نمودند.


چاپ   ایمیل

Related Articles