برگزاری جلسه برنامه ریزی اجرای پروژه گردشگری سرخاندیز

برگزاری جلسه برنامه ریزی اجرای پروژه گردشگری سرخاندیز 


مهندس نکاحی ؛ شهردار شاندیز : 

پروژه گردشگری بوستان زائر (سرخاندیز)  از بزرگترین پروژه های گردشگری در استان است که امیدواریم با حمایت مسئولین این پروژه در آینده ای  نه چندان دور مورد بهره برداری قرار گیرد . 

 


چاپ   ایمیل

Related Articles