برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری با حضور مهندس نکاحی شهردار شاندیز

برگزاري جلسه شوراي اداري شهرداري با حضور مهندس نکاحي شهردار شانديز

جلسه شوراي اداري شهرداري با هدف بررسي مشکلات و موضوعات و ايجاد تعامل بين حوزه هاي شهرداري و حوزه مالي برگزار گرديد.
در اين جلسه مديران واحدها با اظهار نظر در خصوص حوزه هاي زير مجموعه خود به ارائه راهکار و پيشنهادات مناسب پرداختند.


چاپ   ایمیل

Related Articles