بصورت جدي به فکر رفع مشکل قبوض آب محله سرآسياب خواهيم بود

در مورد سرانه هاي شهر ، املاک زيادي از شهروندان در طرح هادي با کاربري هاي فضاي سبز ، آموزشي و ... در نظر گرفته شده است و دغدغه شهروندان اين است که تا چه زماني شهرداري مي خواهد املاک مذکور را تملک نمايد. اميدوارم هر چه سريعتر شهرداري نسبت به تعيين تکليف وضعيت

املاک فوق الذکر اقدام کند.

در رابطه با ساخت و سازهاي غير مجازي که توسط عده اي از مالکين انجام مي شود بايد گفت که منابع اين مملکت را به هدر مي دهند و شهرداري بايد نظارت خود را بر ساخت و سازهاي غير مجاز بيشتر کند تا خداي ناکرده در نهايت منجر به تخريب نگردد.

در خصوص هزينه هاي اخذ پروانه ساختماني که مردم ابراز ناراضي مي کنند پيشنهاد مي شود شوراي اسلامي شهر که نماينده عموم شهروندان مي باشد تمهيدات لازم را جهت اخذ هزينه پروانه از افراد بومي و بخصوص مردم سرآسياب و حصارسرخ که جديداً به شهر شانديز الحاق يافته اند، کمتر اخذ نمايند تا مردم به طرف ساخت و سازهاي غير مجاز نروند .

همچنين دغدغه مردم محله سرآسياب در مورد هزينه هاي قبوض آب مي باشد که پيگيري هايي با بخشداري شانديز و رئيس اداره آبفاي شهرستان انجام شده که اميدواريم  رضايت مردم حاصل شود.


چاپ   ایمیل

Related Articles