تخريب و احداث پل سنگي بر روي رودخانه واقع در محله زارعيان

تخريب و احداث پل سنگي بر روي رودخانه واقع در محله زارعيان {ارغوان دره}

مهندس شيخ زاده سرپرست واحد فني عمران شهرداري شانديز گفت : با توجه با اينكه بر اثر فرسايش قسمتي از پل ريزش كرده و خطرات بالقوه اي براي همشهريان به همراه داشت لذا بازسازي كامل پايه ها و عرشه پل در دستور كار مديريت شهري قرار گرفت است

مهندس شيخ زاده افزود: پل رودخانه متصل به ارغوان دره داراي اهميت زيادي براي ساكنين اين محله ميباشد كه با سرعت و جديت به بهره برداري خواهد رسيد.


چاپ   ایمیل

Related Articles