تخریب سرعتگیر جهت زیر سازی و آسفالت

تخریب سرعتگیر جهت زیر سازی و آسفالت

تخریب سرعتگیر بعد از سه راه حصارسرخ و (حفاری زیر سازی و آسفالت) توسط واحد فنی و عمران شهرداری شاندیز


چاپ   ایمیل

Related Articles