تلاش بی وقفه پرسنل شهرداری در آماده سازی زمین ورزشی جوانان

تلاش بی وقفه پرسنل شهرداری در
آماده سازی زمین ورزشی جوانان

اعتبار پروژه : یک میلیارد ریال

آدرس : محله حصارسرخ ابتدای خیابان بهار


چاپ   ایمیل

Related Articles