توسعه شبكه جداسازي آبياري فضاي سبز از آب شرب

توسعه شبكه جداسازي آبياري فضاي سبز از آب شرب

مچسن چراني سرپرست خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري شانديز گفت: براي انجام اين پروژه مطالعات شبكه مستقل آبياري فضاي سبز توسط شهرداري آغاز و اجرا شد. وي افزود: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته و توسعه هرچه سريع تر اين پروژه در دستور كار قرار گرفت. طرح شبكه جداسازي آب شرب از خام گام بزرگي در جهت توسعه شبكه آبياري و بهره برداري موثر از ذخاير آب موجود در شهر است. در ادامه افزود: با اجراي اين پروژه بخش زيادي از آبياري تانكري حذف خواهد شد.


چاپ   ایمیل

Related Articles