جلسه شوراي ترافيك شهرداري

جلسه شوراي ترافيك با حضور كليه اعضا در شهرداري شانديز برگزار شد

در اين جلسه موضوع اصلاحات هندسي معابر و نقاط حادثه خيز و جابجايي برخي ايستگاه هاي اتوبوس مورد بررسي قرار گرفت.


چاپ   ایمیل

Related Articles