جلسه مشترك مديريت شهرداري با مهندس پژمان معاون وزارت راه و شهرسازي

در اين جلسه مهندس پژمان معاون وزارت راه و شهرسازي کشور با حمايت از پروژه هاي گردشگري در شانديز اظهار کرد :  بايد تلاش نمائيد با برخورداري از توان بخش خصوصي ، منطقه نمونه بين المللي گردشگري شانديز را احياء و اجرا نماييد .

ايشان در جلسه اي که به منظور هم انديشي و بهره مندي از نظرات وي در محل وزارت راه و شهرسازي برگزار گرديد ضمن تأکيد بر برخورداري از ظرفيت بخش خصوصي، تلاش و تکاپوي مديريت شهري شانديز جهت برون رفت منطقه نمونه گردشگري از وضعيت موجود را ستودني و تحسين برانگيز دانسته و ابراز داشت : معتقدم ذهن مسئولين محترم استان را بايستي جهت احياء و اجراي پروژه مذکور همسو و همراه نمود .

با تکيه بر حمايت اين عزيزان زمينه حضور بخش خصوصي و رفع موانع فراهم گردد . مهندس نکاحي در اين جلسه از حسن نظر مهندس پژمان نسبت به پروژه فوق تقدير و تشکر نمود .


چاپ   ایمیل

Related Articles