ديدار شهردار شانديز با مدير عامل شركت هميار سازه توس

ديدار شهردارشانديز با مدير عامل شركت هميارسازه توس

صبح امروز مهندس سبحاني مدير عامل شركت هميار سازه توس مجري پروژه هاي عمراني استاني و ملي در جلسه اي با مهندس نكاحي در خصوص تعامل و همكاري بيشتر در حوزه شانديز تبادل نظر نمودند. مهندس نكاحي حضور پيمانكاران و شركت هاي كارآمد و سرشناس را موجب تحقق و اجراي پروژه هاي به زمين مانده دانست و اين ديدار را به عنوان فتح بابي در تعامل بين اين شركت و شهرداري شانديز عنوان نمود.


چاپ   ایمیل

Related Articles