ديدار مهندس نكاحي شهردارشانديز از خانواده هايي كه به تازگي عزيزان خود را از دست داده اند

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر شانديز: مهندس نكاحي شهردار شانديز از خانواده هايي كه به تازگي عزيزان خود را از دست داده اند دلجويي كردند.

در اين مراسم شهردار شانديز در منزل اين افراد حضور يافتند و به جهت عدم امكان برگزاري مراسم در اين شرايط خاص كرونايي از خانواده ايشان دلجويي نمودند.


چاپ   ایمیل

Related Articles