روند زیرسازی و پیاده روسازی در خیابان امام خميني (ره)

در راستای سیاست زیباسازی شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان ، شهرداری شاندیز اقدام به پیاده روسازی و سنگفرش بخش دیگر از خیابان امام خمینی (ره) کرده است.


چاپ   ایمیل

Related Articles