زیر سازی پیاده رو محله حصارسرخ

#انعکاس

زیرسازی پیاده رو محله حصارسرخ و آماده سازی برای تایل فرش

در راستای سیاست زیباسازی شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان ، شهرداری شاندیز اقدام به پیاده روسازی و سنگفرش اين محله نموده.

#عمران_آباداني_شهر
#توسعه
#حمايت
#روابط_عمومي
#شهرداري_و_شوراي_اسلامي_شهر_شانديز


چاپ   ایمیل

Related Articles