طرقبه شانديز پيشتـاز در تحقق مثلث توسعه اقتصادي و فرهنگي

مهندس حسيني فرماندار طرقبه شانديز با بيان اين مهم گفت: طرح نقشه راه مثلث توسعه اقتصادي و فرهنگي استان از سوي استاندار خراسان رضوي و تقويت اين مهم با نگاه دولت در راستاي تحقق شعار سال مبني بر رونق توليد موجب شد شهرستان طرقبه شانديز که در توسعه فرهنگي و اقتصادي صاحب سبک و داراي مقام و جايگاه هاي مهم استاني بود در اين حوزه نيز به صورت معني داري از ديگر شهرستانها پيشي گيرد.

نماينده عالي دولت در شهرستان گفت: جلسات مستمر اين کارگروه در سطوح مختلف اعم از استاني و شهرستاني با حضور استاندار ، معاونين و مديران کل ستادي و استاني و مسئولين دستگاه هاي اجرايي برگزار گرديد که ماحصل آن با تعامل بين بخشي بي نظير و استقرار کامل مثلث توسعه اقتصادي و فرهنگي و همپوشاني و هم افزايي تمامي اضلاع آن با همت بسيج محترم و همراهي ديگر ادارات همچون اوقاف و امور خيريه ، جهاد کشاورزي ، صمت، ميراث فرهنگي و.... 33 صندوق خرد محلي در روستا ها و شهرهاي سطح شهرستان  ايجاد گرديده است.

مهندس حسيني فرماندار طرقبه شانديز افزود : هماهنگي هاي انجام شده موجب گرديد شهرستان طرقبه شانديز در جمع سه شهرستان برتر استان در اين حوزه قرار گيرد که جاي تقدير و تشکر از همه ارکان مثلث توسعه اقتصادي و فرهنگي،ادارات و سازمانهاي عضو کميسيون و حوزه اقتصادي فرمانداري دارد.


چاپ   ایمیل

Related Articles