لوله گذاری جهت جداسازی آب شرب از سیستم آبیاری فضای سبز در مزار حصار سرخ

لوله گذاری جهت جداسازی آب شرب از سیستم آبیاری فضای سبز در مزار حصار سرخ


مهندس چرانی سرپرست واحد خدمات و فضای سبز شهری گفت با توجه به اینکه در حال حاضر مدیریت شهری ،جدول گذاری و پیاده رو سازی محله حصار سرخ را در دستور کار قرار داده  لذا از این فرصت استفاده کردیم و قبل از آماده سازی و بهره برداری، آب شرب را از سیستم فضای سبز مزار حصار سرخ حذف نمودیم  .

چرانی افزود : در حال حاضر در زمینه جدا سازی آب شرب از سیستم آبیاری فضای سبز ،جزو شهرهای برتر هستیم که این موضوع مایه مباهات است .


چاپ   ایمیل

Related Articles