بهای دفن اموات در آرامستان ها و گلزار شهدای شهر شاندیز

به استناد مصوبه شماره ۱۶۴۹ شورای محترم اسلامی شهر شاندیز بهای دفن اموات در آرامستان ها و گلزار شهدای شهر شاندیز به شرح ذیل می باشد.

▫️شهروندان رسمی و ساکنان دائم شهر شاندیز ۷/۰۰۰/۰۰ریال  
▫️شهروندان غیر دائم ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  
▫️افراد غیر بومی ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  

▪️به موارد فوق ۹‎٪ ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
▪️ضمناً به علت کمبود فضا در آرامستان شاندیز، دفن اموات کرونایی غیربومی به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.


چاپ   ایمیل

Related Articles