مصوبه شوراي اسلامي شهر در خصوص محاسبه عوارضات و بهاي خدمات

مصوبه شوراي اسلامي شهر در خصوص محاسبه عوارضات و بهاي خدمات از ابتداي سال 1399


چاپ   ایمیل

Related Articles