ملاقات عمومي مهندس نكاحي شهردار شانديز با مراجعين

ملاقات عمومي مهندس نكاحي شهردار شانديز با مراجعين

مهندس نكاحي شهردار شانديز صبح امروز با حضور در بخش شهر سازي از نزديك پيگير امور ارباب رجوعان شد.

گفتني است مهندس نكاحي به صورت مستمر در ايام مختلف در راستاي ادامه خدمت به شهروندان و تسريع امور مراجعين در حوزه هاي مختلف شهرداري حضور مي يابد .


چاپ   ایمیل

Related Articles