.نشست صميمي مهندس نکاحي و ریاست محترم شورای اسلامي شهرشانديز با رئیس اداره برق شهرستان طرقبه شاندیز

نشست صميمي مهندس نکاحي و ریاست محترم شورای اسلامي شهرشانديز با رئیس اداره برق شهرستان طرقبه شاندیز

در اين جلسه مهندس نکاحي شهردارشانديز اظهار داشت روزهاي گرم تابستان و افزايش مصرف برق توسط مردم شرايط دشواري را براي شما رقم زده است که امروز براي عرض خداقوت خدمت رسيده ايم.

مهندس نکاحي در ادامه خواستار برگزاري جلسات در سطح کارشناسان هر دو اداره جهت انجام کارهاي کارشناسي بيشتر شد.


چاپ   ایمیل

Related Articles