ونداليسـم (تخريب امـوال عمومي)

پسران بيش از دختران ميل به رفتار تخريب گرايانه دارند، هر چه تحصيلات بالاتر باشد رفتار تخريب گرايانه کمتر مي شود، هرچه پايگاه اجتماعي اقتصادي افراد بالاتر باشد ميزان رفتار تخريب گرايانه کمتر است و اينکه هر چه احساس تعلق فرد نسبت به خانواده، مدرسه و جامعه بيشتر باشد رفتار تخريب گرايانه کاهش مي يابد. فعاليت هايي چون اشتغال، کار در کنار تحصيل به ميزان قابل توجهي از خرابکاري مي كاهد.

علاوه بر موارد فوق مطلوب ساختن شرايط محيط زيست ، توجه به امور زيبا شناسي در ساخت اموال و احداث اماکن عمومي از جهات گوناگون و بهبود و اصلاح محيط زيست و زيبا سازي، وندالها را از دست زدن به خرابکاري منصرف مي کند و مي تواند به عنوان راه حلي مناسب براي مقابله با ونداليسم بکار آيد . همچنين تعمير فوري اموال عمومي تخريب شده به کاهش اين پديده ياري مي رساند. زيرا افراد تنها با ديدن تخريب تمايل به همرنگي با جماعت داشته و تشويق به تخريب بيشتر مي شوند . حال اگر خرابي اموال سريعاً تعمير شود امکان اين هم رنگي کاهش پيدا خواهد کرد.

ايجاد زمينه هايي براي مشارکت مردم در حل مشکل ونداليسم:  بعنوان مثال در سوئد، دانش آموزان مدارس را طي برنامه اي به نظافت وسايل و اماکن عمومي دعوت کردند و به آنها دستمزد نيز داده شد. در انجام اين فعاليتها رسانه هاي گروهي نيز مشارکتهاي فعالي را از خود نشان داده اند.

از جمله راه حلهاي ديگر مقابله با ونداليسم در برخي کشورها، استفاده از نيروي نظارت اجتماعي (کنترلهاي اجتماعي رسمي مانند ابزارهاي قانوني و پليس و کنترل هاي غير رسمي مانند ابزارهاي اخلاقي، ارزشي و فرهنگي)  مي باشد . همچنين شناخت بافت اجتماعي و جرم شناسي در سطح محلات و مناطق شهر به همراه مسائل فني طراحي براي ارائه خدمات مطلوب و مورد انتظار افراد جامعه، ضرورتي براي برنامه ريزي و طراحي سازه ها و خدمات شهري محسوب مي شود.

مجموعه هاي ورزشي و امکانات تخليه انرژي افراد بويژه نوجوانان و جوانان و ارائه تسهيلات براي استفاده اقشار مختلف از آنها يکي از کارکردهاي مطلوب جامعه است که به کاهش ونداليسم منجر مي شود و متاسفانه بسياري از شهرهاي بزرگ و کوچک کشورمان در اين زمينه با محروميت مواجهند.

توزيع عادلانه امکانات در شهر نيز مي تواند مانع از ايجاد حس اجحاف در فرد شود . تخصيص منابع با توجه به ميزان تأکيد بر عدالت اجتماعي، رضايت جمعي شهري را به دنبال دارد. همچنين کاهش فاصله طبقاتي در شهر و کاهش تضاد طبقاتي موجب ايجاد حس برابري بين شهروندان مي گردد و به تبع آن حرکات تخريب گرانه افراد کمتر مي گردد.

ايجاد حس تعلق مکاني:  يکي از موارد بسيار مهم که مي تواند نقش بسزايي در کاهش رفتارهاي ونداليستي و خرابکارانه داشته باشد، ايجاد حس تعلق مکاني در شهروندان است.


چاپ   ایمیل

Related Articles