يك روز با شهروندان

#يك روز با شهروندان

مهندس نكاحي شهردار شانديز با حضور در حوزه هاي مختلف شهرداري پيگير موضوعات شهروندان شد


چاپ   ایمیل

Related Articles