يك روز با شهروندان

بلاگ بازدید: 163

#يك روز با شهروندان

مهندس نكاحي شهردار شانديز با حضور در حوزه هاي مختلف شهرداري پيگير موضوعات شهروندان شد

چاپ

Related Articles