گل آرايي و زيبا سازي ميدان وليعصر {عج}

گل آرايي و زيبا سازي ميدان وليعصر {عج}

در راستاي اقدامات زيبا سازي شهري حوزه فضاي سبز شهرداري شانديز اقدام به تعويض گل ها و گل آرايي ميدان وليعص {عج} نمود.

محسن چراني سر پرست حوزه خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري شانديز گفت: با وجود سرد شدن هوا و ضرورت زيبا سازي شهري در ايام مختلف اين حوزه اقدام به گل آرايي سطح شهر مي نمايد.

چراني از شهروندان خواست نسبت به حفاظت از فضاي سبز محيط اطراف خود با شهرداري همكاري نمايند.


چاپ   ایمیل

Related Articles