اجرای گل کاري و گل آرايي ورودي شهر شانديز

به همت پرسنل تلاشگر فضاي سبز در ابتداي محور شانديز گل کاري و تعويض گل هاي فصلي انجام گرديد.

محسن چراني مدير خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري شانديز گفت: پرسنل سخت کوش فضاي سبز، همه روزه با رسيدگي و گل کاري هاي سطح شهر نسبت به گل آرايي و زيبا سازي چهره بصري شهر اقدام نموده و شادابي را به شهر و شهروندان هديه ميکنند.

همچنين در همين راستا مراحل علف زني در مناطق مختلف اجرا مي شود.

 


چاپ   ایمیل

Related Articles