یک دستگاه خودروی کامیون در حین عملیات تخله نخاله

یک دستگاه خودروی کامیون در حین عملیات تخله نخاله در اراضی کال قرقی با اقدام به موقع پرسنل شهرداری متوقف و به پارکینگ منتقل شد.

به گزارش روابط عمومی و شورای اسلامی شهر شاندیز: شهرداری شاندیز در راستای پیگیری مطالبات مردمی و پیشگیری از گسترش پشه سالک با خودروهایی که به صورت غیز قانونی اقدام به تخله هر نوع نخاله در محدوده شهر می نمایند با جدیت برخورد می شود.  

لذا مالکان خودروهای سنگین باید قبل از هر گونه برداشت نخاله های ساختمانی و شهری از شهرداری مجوز دریافت نمایند.


چاپ   ایمیل

Related Articles